Project

General

Profile

Iransamin.ir فعال شد! free project management

سایت مدیریت پروژه رایگان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. Free project management site is ready
Added by iran iran 26 days ago

برای اولین بار در ایران سایت مدیریت پروژه رایگان برای هموطنان ایرانی تحت عنوان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. فعلا نام نویسی و فعالیت در این سایت برای عموم آزاد است. نشانی:
http://iransamin.ir

فعلا هنوز امضای ssl آن را راه اندازی نکرده ایم اما بزودی اینکار انجام خواهد شد.


Comments