Project

General

Profile

Iransamin.ir فعال شد! free project management

سایت مدیریت پروژه رایگان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. Free project management site is ready
Added by iran iran 7 months ago

برای اولین بار در ایران سایت مدیریت پروژه رایگان برای هموطنان ایرانی تحت عنوان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. فعلا نام نویسی و فعالیت در این سایت برای عموم آزاد است. نشانی:
http://iransamin.ir

فعلا هنوز امضای ssl آن را راه اندازی نکرده ایم اما بزودی اینکار انجام خواهد شد.


Comments