Project

General

Profile

Overview

Cho một ứng dụng quản lý phòng họp, đáp ứng các yêu cầu như sau :
+ Có một chức năng quản lý người dùng, quản lý phòng học, đăng ký phòng họp.
+ Mỗi người dùng được phép đăng ký một lúc nhiều phòng họp, người đăng ký không nhất thiết phải là người sử dụng phòng họp.
+ Mỗi phòng họp cố một người quản lý xác nhận khi có yêu cầu sử dụng phòng họp từ người dùng. Trường hợp người quản lý phòng họp thực hiện đăng ký sử dụng phòng thì cũng phải tuân thủ theo đúng quy trình đăng ký như một người dùng bình thường.
+ Có cảnh báo cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác đăng ký phòng họp đó mà khung thời gian có chồng lẫn với yêu cầu đăng ký.

  • Project Type: Team Collaboration

Issue tracking

open closed Total
Task 2 0 2
Feature 0 0 0
Bug 1 1 2
Support 0 0 0

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Oanh Phan

Developer: Đỗ Thành Nhân