Project

General

Profile

Overview

Issue tracking

open closed Total
Task 0 2 2
Feature 1 0 1
Bug 0 1 1
Support 1 0 1
Module 0 1 1

View all issues | Gantt

Members

Manager: Hiếu Bùi

Developer: văn giàu bùi

Reporter: văn giàu bùi

Latest news

lie for you
call
Added by Hiếu Bùi 14 days ago

làm bài đê
đang làm bài nè nha
Added by Hiếu Bùi 14 days ago

View all news