Project

General

Profile

unibus

Електронскиот студентски сервис “UNIBUS” претставува платформа, за остварување на

подобра комуникација и соработка помеѓу студентите, компаниите и универзитетите

на локално ниво. Генерално, целите на самата платформа се директно насочени

наспрема компаниите и нивните потреби од пазарот на човечки ресурси, па второ

степено наспрема студентите и на крај универзитетите. Сите ентитети добиваат

различни можности за подобро остварување на целите, како што се: наоѓање на

соодветна пракса и работа, следење на прогресот на студентите и подобра рата на

успешност на студентот после реализираната програма од универзитетот.