Project

General

Profile

דרכי התקשרות עם גורמי הניהול של יגאל אלון 39

בנושאים שוטפים ניתן ליצור קשר עם חברת יעדים (ראו למטה) או עם חברי ועד-הבית באמצעות המייל: .
אנו מבקשים מהדיירים להימנע מלפנות אל חברי הועד בטלפון אלא במקרי-חרום.
חברי הועד עושים זאת בהתנדבות ואינם פנויים לרכז תלונות בנושאים שוטפים - לשם כך קיימת חברת הניהול.

חברת "יעדים"

שי

050-9123208

כתובת הדואר של הועד

פרטי הקשר של חברי הועד (לחירום בלבד)

דירה 28 - רהט אייל


054-6090785

דירה 15 - לבנת אמיל


054-5227790

דירה 17 - שלו תומר


054-2271307

דירה 07 - סילם ברק


052-2617257
052-25224064

דירה 06 - חדידה אילן


054-9050718

דירה 10 - אנצל איתי


052-3443917
057-77951299
052-3995755

דירה 37 - צימלס תומר


054-2061235
054-4495656