Project

General

Profile

איך להירשם לאתר

כניסה לאתר ללא רישום מאפשרת הצגה בלבד, ללא אפשרות עריכה.

דגשים לרישום:
הירשמו דרך הקישור הרשמה / Register בפינת המסך.

  • בחרו שם משתמש באנגלית, למשל tomers
  • כתבו את השם הפרטי ושם המשפחה בעברית ולא באנגלית
  • סמנו את השפה כעברית - זה יקל עליכם מאד...
    הגדירו את החשבון שלכם לקבל הודעה על כל שינוי שמתרחש באתר. כך תקבלו אימייל על קריאות שירות חדשות שדיירים הוסיפו.

המשקיענים שרוצים שלמשתמש שלהם תהיה תמונה, צריכים להירשם באתר Gravatar עם אותה כתובת הדואר האלקטרוני שנרשמו אליה לאתר של הבניין.