Project

General

Profile

נושאים לפגישה הבאה של ועד-הבית

  • חלוקת אחריות בין חברי הועד לטיפול בקריאות שירות
  • החלטה איך מתמודדים עם שרביב בנושא דו"ח המבנה
  • סקירה תקציבית