Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Files » Domasno 2 SOA.txt

Anonymous, 2016-03-13 05:10 AM

 
1
1. Oбразложи кои се основните карактеристики на сервисно ориентираната архитектура?
2
- Компоненти на архитектурата се независни сервиси (Loosely-coupled) кои вршат одредена услуга
3
- Еден сервис може да има повеќе интерфејси
4
- Бидејќи се е сервиси и операциите за манипулација со датабазата се обвиткани (wrapped) во сервис 
5
- базира се на пораки (message-driven architecture), а не процедурална.
6

    
7
2. Објасни ја разликата помеѓу веб апликации и веб сервиси!
8
Веб сервисот живее некаде на сервер и до него се испраќаат податоци или барања и тој може да врати
9
резултат или не во зависност од намената (како обичен метод кој може да се повикува преку web)
10
Веб апликација е целосно функционален софтвер кои извршува работа на корисниците, што значи
11
дека веб апликацијата е интеракција со корисниците додека веб сервисот е со други веб сервиси или
12
веб апликации. Една веб апликација може само да претставува front-end од интеграцијата на повеќе
13
веб сервиси.
14

    
15
3. Објасни ја разликата помеѓу трацидионалниот пристап за правење
16
апликации и СОА пристапот!
17
Најбитна разлика според мене е дека во традиционалниот пристап компонентите ги правиме во 
18
склоп само на нашата апликација, каде во СОА архитектура сервисите во овој случај ги правиме
19
реискористливи во други апликации од истиот домен. Од ова доаѓа дека нашата програма има интеракција
20
само со корисниците, а не може да се интегрира со други програми, а кај сервиснита архитектура
21
интегрирањето на повеќе сервиси е главна карактеристика.
22
Друга разлика е дека традицоналниот пристап е врзан за програмскиот јазик, каде во сервисниот јазикот е независен. 
23

    
24
4. Дај примери зошто еден сервис може да има повеќе сервисни интерфејси!
25
Во главно да може да овозможи услуга на повеќе сервисни конзумери, пример може да биде форматот
26
за пренос, еден веб сервис може да има интерфејс со операции за справување со XML формат, 
27
а друг за справување со JSON формат (Бизнис логиката е иста - затоа е имплементацијата една)
28

    
29
5. Објасни ги разликите помеѓу повеќенивовска СОА и процесно водена СОА!
30
Повеќенивовксата СОА има само повеќе нивоа на повикување на сервисите, односно се создава ланец 
31
на повикување на сервиси (во едно ниво сервисот само може да е повикан, без тој да повикува други сервиси)
32
Процесно водената СОА исто така има ланец на повикување на сервиси како повеќенивовската СОA, но тоа 
33
повикување е базирано на настани (одредени од бизнис процесите), односно постои динамика 
34
во повиќувањето на сервисите (кај повеќенивовксата СОА повикувањето е статички)
35

    
36
6. Што претставува ESB? Каде се применува?
37
ESB претставува СОА базирана платформа која овозможува различни
38
сервиси да се прикачат и да комуницираат меѓусебно. Во најосновна
39
форма ESB обезбедува рамка која подржува интеграција, рутирање на пораки,
40
основни трансформации, може да овоможува и мониторинг во реално време за
41
,,здравјето'' на системот и неговата достапност.
42
Се применува во многу т.н business integration software. Вредни да се споменат:
43
Windows Azure Service Bus, IBM Integration Bus, Apache Camel, Spring Integration итн. 
(1-1/4)