Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Files » Domasno 3 SOA.txt

Anonymous, 2016-03-13 05:10 AM

 
1
1. Кои се основните технологии кои се користат за веб сервиси? Објаснете секоја од нив како е вклучена во процесот.
2
UDDI - Директориум кој овозможува клиентите да лоцират релевантен веб сервис.
3
DISCO - Процес на лоцирање на документи за веб сервиси на дадено URL
4
WSDL - Јазик за опишување на форматот на методите овозможени од веб сервисот
5
SOAP - Овозможува робустен HTTP/XML интерфејс
6
2. Што преставува XML Schema? Која е нивната намена и примена?
7
XML Schema служи за опис на XML документ, односно неговата структура, ограничувања на таговите, дефинирање тип и сл.
8
3. Дали SOAP е независен стандард или неговата примена се базира на користење на други стандарди? Објаснете.
9
Неговате приена се базира на користење на други стандарди: HTTP протоколот за пренос и XML формат за структурата на податоците
10
4. Кои се основите WSDL елементи? Дадете краток опис за секој од нив.
11
Data Schema - low-level запис на пораките во пораката
12
Message - формат на преносот
13
PortType - група на пораки за логички операции
14
Binding - поврзува го PortType со имплементација (SOAP)
15
Service - ја дефинира физичката локација на сервисот (end-point)
16
5. Кои се потребни компоненти за функционирање на еден веб сервис?
17
Софтвер издаден како веб сервис, SOAP сервер (Apache Axis), HTТP Сервер, SOAP клиент
18
6. Која е структурата на една SOAP порака? Дадете краток опис на секој елемент.
19
Header од протоколот (HTTP)
20
SOAP Плик (дефинира го namespace-от т.е содржи таг за референцирање кон XML-шемата која ја користи SOAP envelope)
21
SOAP Плик-от содржи два елементи:
22
SOAP Header - кој има атрибури автор(url кое одредува го примачот на елементот наслов, се користи да ги поврзи веб сервисите
23
кои мора да ги посети документот пред да биде извршен), mustUnderstand (таг со вредност 1 ако обработката на насловот е задолжително, 0 обратно) и
24
таг за автентикација.
25
SOAP Body - методите за request (uri кон метод од веб сервисот), одговорот во response, содржи елемент Fault во
26
случај на грешка
27
7. Зошто е потребно SOAP envelope?
28
Елемент кој е корен на XML документот и ги содржи другите SOAP елементи, исто така содржи атрибути кои ја дефинираат xml шемата
29
8. Каде во SOAP пораката се запишуваат податоците што се пренесуваат?
30
Тие се сериализират во XML и се деца на методот во кои се параметри (методите се во SOAP body):
31
пример 
32
<GetCustomerInfo xmlns="http://tempUri.org/" >
33
  <CustomerID xsi:nil="true" />
34
  <OutputParam />
35
</GetCustomerInfo>
36
9. Како може да се заштити SOAP?
37
Најосновно е да се применува HTTPS протоколот кој претставува HTTP со слој за безбедност.
38
10. Што претставува Type Marshalling? Во однос на ова која е предноста на SOAP во однос на HTTP?
39
Трансформација на објекот во формат за пренос. Предноста на SOAP во однос на HTTP е бидејќи подржува повеќе типови на податоци, како
40
структури, податочно множества, xml јазли, низи од сите типови кои ги подржува, подржува и референцирање кон објектите (HTTP е само по вредност)
(2-2/4)