Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

1. Lệnh/công cụ cơ bản để làm việc với Linux

  • SSH/PuTTY: Truy nhập vào server từ xa.
  • Cài đặt bằng `apt-get`
  • Sửa file bằng `vim` hoặc `nano`

2. Làm việc với repository

3. Cài đặt môi trường

4. HTML5

Canvas

Canvas là 1 HTML element của HTML5, cho phép vẽ hình (tĩnh hoặc động) trên đó, bằng JavaScript.

Bài tập:
  • Vẽ hình tròn trên canvas
  • Vẽ hình chữ nhật góc bo tròn
  • Vẽ hình sin.